Všeobecné zmluvné podmienky

Heritage Cars s.r.o., so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 50 637 878

obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116193 /B

1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“ alebo „VP“) upravujú podrobnejšie podmienky zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou Heritage Cars s.r.o., so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 50 637 878, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 116193 /B (ďalej len ako „Prenajímateľ“) a fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len ako „Nájomca‟), ktorý zmluvný vzťah medzi nimi vznikol na základe nájomnej zmluvy (ďalej len Zmluva). Prenajímateľ a Nájomca budú ďalej v týchto VP označovaní spoločne aj ako „Zmluvné strany “ alebo samostatne ako „Zmluvná strana“.

1.2 V prípade, ak je Nájomcov viac, všetci Nájomcovia preberajú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Povinnosti a zodpovednosť Nájomcu vyplývajúca zo Zmluvy alebo týchto VP sa primerane vzťahujú aj na osobu, ktorá je ako prenajatú vec užíva na základe privolenia/zverenia Nájomcu.

1.3 Po celú dobu platnosti Zmluvy je výlučným vlastníkom prenajatej veci (ďalej len ako „Prenajatá vec‟) Prenajímateľ. Nájomca nie je oprávnený Prenajatú vec akokoľvek scudziť alebo ho zaťažiť akýmikoľvek právami tretích osôb. V prípade, ak si tretia strana uplatňuje práva k Prenajatej veci, Nájomca je povinný o tom upovedomiť Prenajímateľa bez zbytočného odkladu.

2. Nájomné a jeho splatnosť

2.1 Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán podľa typu Prenajatej veci a je uvedené v cenníku Prenajímateľa, pričom nájomné je v Zmluve stanovené ako súčet dennej sadzby t.j. nájomné za nájom Prenajatej veci na obdobie 1 dňa odo dňa prevzatia Prenajatej veci násobený príslušným počtom dní doby nájmu Prenajatej veci alebo sadzba za iné obdobie dohodnuté v Zmluve (ďalej len ako „Nájomné‟). Denná sadzba Nájomného je účtovaná za každý deň nájmu s tým, že odovzdanie Prenajatej veci sa uskutoční v prvý deň nájmu po 09:00 hod na adrese Galvaniho 6 v Bratislave a vrátiť Prenajatú vec je Nájomca povinný na tej istej adrese v posledný deň nájmu do 17:00 hod., najneskôr však nasledujúci deň do 08:30 hod. (ak sa na tom Zmluvné strany osobitne dohodnú), opačnom prípade je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške dojednanej v Zmluve.

2.2 V prípade, že Prenajatou vecou je v zmysle Zmluvy motorové / iné vozidlo, v cene nájomného sú zahrnuté náklady Prenajímateľa uvedené v článku 3 týchto VP, vrátane poistenia zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla. Náklady na pohonné hmoty znáša výlučne Nájomca, ako aj náklady na úrazové poistenie osôb užívajúcich Prenajatú vec, poistenie batožiny a ďalšie obdobné náklady, ktoré nie sú zahrnuté v cene nájomného. Nájomca berie na vedomie, že vozidlo ako prenajatá vec nie je havarijne poistené.

2.4  Prenajímateľ na sumu nájomného vystaví Nájomcovi faktúru – daňový doklad (ďalej len „faktúra‟), ktorá je splatná v deň odovzdania Prenajatej veci Nájomcovi. Nájomca dáva Prenajímateľovi súhlas v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty s vydávaním a zasielaním faktúry vo forme elektronickej faktúry na emailovú adresu Nájomcu uvedenú v Zmluve alebo oznámenú Prenajímateľovi.

2.5 Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi najneskôr v deň prevzatia Prenajatej veci zábezpeku (ďalej aj ako „zábezpeka“) vo výške určenej v Zmluve, a to niektorým z nasledovných spôsobov:

a) v hotovosti pri prevzatí Prenajatej veci,

b) umožnením Prenajímateľovi blokovať, resp. autorizovať na bankovom účte Nájomcu, ku ktorému bola vydaná kreditná karta na meno Nájomcu sumu zábezpeku,

c) iným vhodným spôsobom určeným Prenajímateľom.

Nájomca súhlasí s tým, že Prenajímateľ je oprávnený jednostranne započítať so zábezpekou akékoľvek splatné pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi, ktoré vzniknú zo Zmluvy a súvisiacich právnych vzťahov. Ak v prípade použitia zábezpeky podľa predchádzajúcej vety zostane u Prenajímateľa nepoužitá časť zábezpeky, túto Prenajímateľ vráti Nájomcovi najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy Prenajímateľ zábezpeku použil spôsobom podľa predchádzajúcej vety. Nájomca súhlasí s tým, že nie je oprávnený započítať akékoľvek pohľadávky voči Prenajímateľovi s nájomným a/alebo zábezpekou, alebo akokoľvek zadržiavať splatné nájomné a/alebo zábezpeku.

2.6 Pokiaľ sa vyúčtovanie Zmluvy uskutoční prostredníctvom kreditnej karty akceptovanej Prenajímateľom, Nájomca udeľuje Prenajímateľovi svoj súhlas stým, že všetky akékoľvek oprávnené pohľadávky Prenajímateľa voči Nájomcovi môžu byť zúčtované s daným finančným inštitútom pre kreditné karty.

2.7 V prípade porušenia Nájomcu zaplatiť nájomné riadne a včas v zmysle Zmluvy, Nájomca sa zaväzuje zaplatiť okrem nájomného aj úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. Zároveň v prípade porušenia povinností Nájomcu zaplatiť nájomné riadne a včas v zmysle Zmluvy je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi všetky súdne a mimosúdne náklady spojené s vymáhaním pohľadávky Prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi administratívny poplatok za výzvu na zaplatenie vo výške  50 EUR.

2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vypovedania Zmluvy Nájomcom v zmysle ust. 4.2 písm. c) týchto VP:

a) v termíne 72 a viac hodín pred dojednaným prevzatím Prenajatej veci, má Nájomca Nárok na vrátenie plnení prijatých Prenajímateľom na základe Zmluvy,

b) v termíne viac než 24 hodín a zároveň menej než 72 hodín pred dojednaným prevzatím Prenajatej veci, má Nájomca Nárok na vrátenie 50% nájomného a všetkých plnení prijatých Prenajímateľom na základe Zmluvy titulom zábezpeky,

c) v termíne menej než 24 hodín pred dojednaným prevzatím Prenajatej veci, nemá Nájomca titulom náhrady ušlého zisku Prenajímateľa nárok na vrátenie nájomného a má nárok na vrátenie všetkých plnení prijatých Prenajímateľom na základe Zmluvy titulom zábezpeky.

3. Povinnosti prenajímateľa a odovzdanie Prenajatej veci

Prenajímateľ sa zaväzuje:

3.1 Odovzdať Nájomcovi na dočasné užívanie Prenajatú vec v stave spôsobilom jej užívanie na účel, na ktorý slúži; v prípade ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo, tak s plnou nádržou pohonných hmôt, ako aj s povinnou výbavou, príslušenstvom a dokladmi, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov potrebné na riadne užívanie vozidla. Zmluvné strany berú na vedomie, že veľký technický preukaz vozidla si vždy ponechá Prenajímateľ.

3.2 Odovzdanie a prevzatie Prenajatej veci potvrdzujú obe Zmluvné strany podpisom preberacieho protokolu (ďalej len „protokol ‟).

3.3 Poistiť prenajatú vec zákonnou poistkou za škodu spôsobenú prevádzkovú motorového vozidla, ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo.

3.4 Na osobitnú žiadosť Nájomcu a za osobitný poplatok v zmysle cenníka Prenajímateľa poskytnúť Nájomcovi ďalšie doplnky k Prenajatej veci, ktoré má Prenajímateľ k dispozícii.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vopred oznámeného nepriaznivého počasia (www.shmu.sk) je Nájomca oprávnený požiadať o zmenu termínu nájmu na základe Zmluvy, pričom Prenajímateľ v závislosti od svojich iných zmluvných záväzkov určí nový termín nájmu.

4. Skončenie nájmu

4.1 Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká splnením všetkých povinností z nej vyplývajúcich jednotlivým Zmluvným stranám.

4.2 Pred uplynutím dohodnutej doby nájmu uvedenej v Zmluve je možné nájom skončiť:

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, pričom v tomto prípade Zmluva zaniká dňom uvedeným v nasledujúcej dohode, alebo

b) okamžitým odstúpením od Zmluvy zo strany Prenajímateľa v prípadoch uvedených v Zmluve alebo týchto VP, najmä ale nielen v prípade, že Nájomca porušuje svoje povinnosti a podmienky, ktoré sú uvedené v Zmluve alebo v týchto VP,

c) Vypovedaním Zmluvy zo strany Nájomcu uskutočneným do prevzatia Prenajatej veci od Prenajímateľa.

V prípade okamžitého odstúpenia od Zmluvy platnosť Zmluvy zaniká dňom, kedy je písomné odstúpenie doručené druhej Zmluvnej strane.

4.3 Ukončením platnosti Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy, najmä povinnosti Nájomcu zaplatiť Prenajímateľovi nájomné, zmluvnú pokutu, nahradiť škodu alebo zaplatiť akékoľvek iné platby, na ktorých zaplatenie je Nájomca povinný podľa Zmluvy alebo týchto VP.

5. Vrátenie Prenajatej veci

5.1 Prenajatú vec je povinný Nájomca vrátiť ku dňu, ktorý je stanovený v Zmluve a v dohodnutej prevádzke Prenajímateľa alebo na inom dohodnutom mieste. Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Prenajatú vec v stave, v akom bolo prenajatú vec Nájomcovi odovzdané s prihliadnutím na bežné opotrebenie.

5.2 Prenajímateľ má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak sa pokračovanie nájmu javí z dôvodov na strane Nájomcu, o ktorých sa Prenajímateľ dozvedel po uzavretí Zmluvy, ako neprijateľné. Prípad podľa predchádzajúcej vety bude zahŕňať najmä, avšak nielen, prípady, keď Nájomca Prenajímateľovi poskytol nesprávne alebo nepravdivé údaje, prípady keď Prenajímateľ získal informácie o pochybnej bonite alebo spoľahlivosti Nájomcu alebo o jeho nakladaní s Prenajatou vecou atď. Nároky na úhradu škody Prenajímateľa ostávajú nedotknuté.

5.3 Nájomca je povinný spolu s Prenajatou vecou vrátiť Prenajímateľovi všetku dokumentáciu, príslušenstvo a iné predmety, ktoré získal od Prenajímateľa s Prenajatou vecou, v prípade vozidla najmä avšak nielen, všetky kľúče od vozidla, mechanického zabezpečenia vozidla, diaľkové ovládanie zámkov vozidla, panel od rádia a pod. Akúkoľvek škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne nevrátením niektorej z vecí podľa tohto ustanovenia, znáša Nájomca.

5.4 Prenajatá vec musí byť pri vrátení čistá. V prípade znečistenia je Nájomca povinný pred odovzdaním dať prenajatú vec umyť na vlastné náklady, inak je Prenajímateľ oprávnený odoprieť prevzatie Prenajatej veci (bez následku omeškania Prenajímateľa s prevzatím Prenajatej veci), prípadne je Prenajímateľ oprávnený dať Prenajatú vec umyť/vyčistiť na náklady Nájomcu. V prípade, ak Nájomca poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,- EUR.

5.5 Ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo, Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Prenajatú vec s plnou nádržou pohonných hmôt. V prípade, ak Nájomca poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR, ako aj nahradiť Prenajímateľovi náklady na pohonné hmoty dočerpané do vozidla.

5.6 Nájomca berie na vedomie, že v prípade, že Nájomca nevráti Prenajatú vec po skončení doby nájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný alebo telefonický súhlas Prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa Prenajatú vec bez právneho titulu. V tomto prípade je Prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie Prenajatej veci Nájomcom. Nájomca znáša riziko poškodenia Prenajatej veci až do okamihu jej riadneho odovzdania Prenajímateľovi.

5.7 Nájomca zároveň berie na vedomie, že Prenajímateľ je v prípade nevrátenia Prenajatej veci po skončení doby nájmu oprávnený odobrať Nájomcovi Prenajatú vec, pričom náklady spojené s odobratím Prenajatej veci ako aj náklady resp. škody spôsobené neoprávneným užívaním Prenajatej veci je povinný znášať Nájomca. Nájomca je zároveň povinný až do doby riadneho vrátenia Prenajatej veci zaplatiť Prenajímateľovi za každý aj začatý deň neoprávneného používania Prenajatej veci po skončení doby nájmu v zmysle Zmluvy nájomné a za porušenie povinnosti vrátiť Prenajatú vec riadne a včas zároveň zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške dohodnutého denného nájomného plus sumu 0,1% z obstarávacej ceny Prenajatej veci denne. Právo Prenajímateľa na náhradu škody nie je uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety dotknuté.

6. Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný najmä:

6.1 Počas celej doby platnosti zmluvy platiť Prenajímateľovi riadne a včas Nájomné a ostatné plnenia dohodnuté v Zmluve odo dňa odovzdania Prenajatej veci Nájomcovi.

6.2 Používať Prenajatú vec výhradne pre svoju potrebu. V prípade, ak je Nájomcom právnická osoba, na používanie Prenajatej veci je oprávnená fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo zamestnanec právnickej osoby, ktorý je v Zmluve osobitne uvedený v Zmluve. V prípade, ak Nájomcom je fyzická osoba, na používanie Prenajatej veci je okrem fyzickej osoby, ktorá je Nájomcom oprávnený rodinný príslušník tejto fyzickej osoby, ktorý je osobitne uvedený v Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ je pri odovzdaní Prenajatej veci oprávnený vyhotoviť si fotokópie občianskeho a (ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo) vodičského preukazu uvedených fyzických osôb. Prenechanie Prenajatej veci do ďalšieho nájmu, prevádzkovanie inej zárobkovej činnosti, použitie Prenajatej veci na účasť na pretekoch, súťažiach a podobne, používanie Prenajatej veci na tlačenie alebo ťahanie iných vozidiel, prívesov alebo iných predmetov (okrem tých, ktoré Nájomcovi poskytne za týmto účelom Prenajímateľ), ako aj jej používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie Prenajatej veci resp. s pokynmi Prenajímateľa, nie je povolené. Nájomca nesmie prenechať užívanie Prenajatej veci inej osobe s výnimkou osôb uvedených v tomto článku VP. Nájomca nie je oprávnený vytvoriť k Prenajatej veci akékoľvek zabezpečovacie či iné právo v prospech tretej osoby ani umožniť také konanie inej osobe. V prípade prenechania Prenajatej veci tretej osobe uvedenej v tomto článku VP Nájomca zodpovedá za to, že Prenajatá vec bude užívaná osobou, ktorá je na to spôsobilá, t.j. ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo, je držiteľom vodičského oprávnenia príslušnej kategórie.

6.3 Používanie Prenajatej veci mimo územia Slovenskej republiky si vyžaduje výslovné písomné predchádzajúce povolenie Prenajímateľa. Nájomca je povinný vyžiadať si povolenie Prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety najneskôr pri prevzatí Prenajatej veci. V prípade, ak Prenajímateľ používanie Prenajatej veci v zahraničí povolí, Prenajímateľ zároveň v Zmluve túto skutočnosť uvedie, ako aj uvedie štáty, v ktorých je Nájomca oprávnený používať Prenajatú vec.

6.4 Oboznámiť sa so zásadami riadneho užívania a údržby Prenajatej veci a jej príslušenstva podľa predpisov výrobcu, používať Prenajatú vec riadne, pri zachovaní odbornej starostlivosti, spôsobom a v rozsahu danom účelom jeho použitia, technickými podmienkami, pokynmi, návodmi a príslušnými predpismi na používanie Prenajatej veci, starať sa o to, aby na Prenajatej veci nevznikla škoda, udržiavať Prenajatú vec a všetky jej časti a príslušenstvo v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, ktorým sa rozumie opotrebenie úmerné dobe použitia Prenajatej veci, dodržiavať inštrukcie výrobcu a počtu najazdených kilometrov. Škody vzniknuté zanedbaním týchto povinností bude Nájomca znášať v plnej výške.

6.5 Zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien na Prenajatej veci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa, v opačnom prípade je Nájomca povinný pred ukončením dohodnutej doby nájmu uviesť Prenajatú vec na svoje náklady do pôvodného stavu a nahradiť Prenajímateľovi škodu spôsobenú takýmito neoprávnenými zmenami.

6.6 Pri každom opustení Prenajatej veci použiť akékoľvek a všetky zabezpečovacie systémy proti krádeži Prenajatej veci a jej neoprávnenému užitiu. Ak v prípade odcudzenia Prenajatej veci Nájomca poruší (týmto prevzatý) záväzok vrátiť Prenajímateľovi platné doklady, kľúče atď. od Prenajatej veci prevzaté od Prenajímateľa pri prevzatí Prenajatej veci, Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi zaplatiť Zmluvnú pokutu uvedenú v bode 8.2 týchto VP a náhradu vzniknutej škody v plnej výške.

6.7 Doručiť Prenajímateľovi písomné ohlásenie, bez zbytočného odkladu, najbližšie však do 24 hodín od vzniku škody, o akejkoľvek a každej nehode,

prípadne inej škode na Prenajatej veci a škode spôsobenej jej používaním a odcudzenie Prenajatej veci. Škodu na Prenajatej veci resp. jej odcudzenie je Nájomca povinný v každom prípade doložiť dokladom o hlásení škodovej udalosti alebo dokladom o odcudzení Prenajatej veci príslušnému oddeleniu Policajného zboru Slovenskej republiky, resp. polícii štátu, v ktorom sa takáto udalosť stala. V prípade neohlásenia alebo neskorého nahlásenia nehody alebo odcudzenia Prenajatej veci bude Nájomca znášať zodpovednosť za prípadne škody spôsobené takýmto neskorým ohlásením. Nájomca je povinný pri každej nehode privolať políciu, ako aj Prenajímateľa.

6.9 Nájomca je povinný počas doby nájmu Prenajatej veci dodržiavať akékoľvek a všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na užívanie Prenajatej veci, ak je Prenajatou vecou motorové vozidlo tak aj dopravné predpisy a predpisy na ochranu prírody a krajiny platné v Slovenskej republike alebo v krajine, v ktorej Nájomca Prenajatú vec používa. Nájomca sa zaväzuje Prenajímateľovi nahradiť akékoľvek a všetky nároky, ktoré budú naňho kladené ako na vlastníka Prenajatej veci v dôsledku porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, dopravných predpisov (napr. peňažné pokuty, náklady spojené s odťahovou službou alebo parkovaním Prenajatej veci). Pokiaľ budú u Prenajímateľa z dôvodu porušenia dopravných predpisov Nájomcom alebo osobami, ktorým Nájomca umožnil užívanie Prenajatú vec uplatnené akékoľvek nároky alebo ak z uvedeného dôvodu bude Prenajímateľ, resp. jeho zástupca príslušným orgánom predvolaný na výsluch, Nájomca je povinný nahradiť Prenajímateľovi v plnej výške akékoľvek a všetky náklady spojené s takýmito uplatnenými nárokmi, resp. s výsluchom, ktoré Prenajímateľ účelne vynaložil. Prenajímateľ zároveň nie je povinný podať opravné prostriedky. Nájomca berie vyslovene na vedomie, že nie je oprávnený užívať Prenajatú vec v osobitne určených chránených častiach prírody a krajiny, za účelom čoho je Prenajímateľ oprávnený monitorovať pohyb Prenajatú vec prostredníctvom GPS modulu. Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť všetky jemu dostupné údaje o Nájomcovi / vodičovi Prenajatej veci a pohybe Prenajatej veci orgánom verejnej moci v súvislosti s užívaním Prenajatej veci na základe Zmluvy ako aj v rozpore s ňou.

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že používanie Prenajatej veci pod vplyvom alkoholu, ako aj pod vplyvom omamných a psychotropných látok, je zakázaná.

6.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Prenajímateľ je zodpovedný za škodu vzniknutú Nájomcovi len prípade hrubého zanedbania údržby Prenajatej veci.

7. Konanie / postup v prípade nehôd a iných škôd

7.1 V prípade nehôd a iných škôd (aj bez účasti tretích osôb) je pri každom výskyte škody Nájomca povinný:

a) Bezodkladne telefonicky informovať Prenajímateľa a zároveň, v prípade, ak je možné poškodené Prenajatú vec ďalej používať, vyžiadať si od Prenajímateľa súhlas na takéto ďalšie používanie Prenajatej veci.

b) Nevyužívať, bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa, žiadne odťahové, opravárske, ako ani iné obdobné služby.

c) Prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré môžu slúžiť k zaisteniu dôkazov vzhľadom na priebeh nehody a umožniť tak uplatnenie nárokov na náhradu škody Prenajímateľa. Uvedené zahŕňa, okrem iného, aj bezodkladné ohlásenie nehody bez ohľadu na jej rozsah na najbližšej policajnej stanici, pričom Nájomca je povinný nechať si na polícii vyhotoviť zápis o nehode, prípadne predložiť potvrdenie o tom, že polícia odmietla nehodu zaznamenať; Nájomca je ďalej povinný zaznamenať si identifikačné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia) účastníkov nehody, ako aj evidenčné čísla vozidiel, ktoré boli účastníkmi nehody, vrátane údajov o ich PZP, najmä čísiel poistných zmlúv, ako aj požiadať osoby, ktoré pripadajú do úvahy ako svedkovia nehody/škodovej udalosti o ich identifikačné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia). Nájomca sa ďalej zaväzuje, že neuzná zodpovednosť za vinu (ústne ani písomne) a neposkytne súhlas so žiadnym vyrovnaním, ktorého predmetom je nárok Prenajímateľa na náhradu škody. Nájomca je zároveň povinný poskytnúť Prenajímateľovi detailné informácie o priebehu nehody/vzniku škody a podpísať v prevádzke Prenajímateľa správu o nehode / vzniku škody.

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že spracovanie akejkoľvek škodovej udalosti bude zo strany Prenajímateľa spoplatnená poplatkom vo výške 150 EUR za každú spracovanú škodovú udalosť.

8. Zodpovednosť Nájomcu za škodu a sankcie

8.1 Nájomca zodpovedá Prenajímateľovi za škodu na Prenajatej veci v celej výške.

8.2 V prípade porušenia povinností Nájomcu s dôsledkom krádeže Prenajatej veci sa Nájomca zaväzuje okrem náhrady škody zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z hodnoty Prenajatej veci, ktorú Prenajatá vec mala v čase krádeže.

8.3 V prípade, že bude s Prenajatou vecou spáchaná trestná, resp. iná protiprávna činnosť v dôsledku zanedbania alebo porušenia povinností Nájomcom a Prenajatá vec bude zadržaná políciou alebo iným príslušným orgánom,  je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi náhradu škody za obdobie takéhoto zadržania Prenajatej veci.

8.4 V prípade nutnosti vykonania opravy Prenajatej veci na ceste kdekoľvek v tuzemsku alebo v zahraničí je Nájomca povinný okamžite si vyžiadať súhlas Prenajímateľa s vykonaním opravy, ktorý musí byť daný písomne (mailom).

8.5 V prípade zavinenia škody Nájomcom alebo osobou, ktorej Nájomca užívanie Prenajatej veci zverí, sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi ušlý zisk na nájomnom za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy Prenajatej veci a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. Zároveň je Nájomca povinný nahradiť Prenajímateľovi náklady na opravu.

8.6 Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť počas platnosti Zmluvy zmenu sídla spoločnosti, miesta podnikania, zmenu bydliska, resp. iné zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť riadne plnenie si záväzkov Nájomcu vyplývajúcich zo Zmluvy.

8.7 Nájomca je povinný dbať o to, aby nedochádzalo k neprimeranému opotrebovaniu či zničeniu funkčných zariadení Prenajatej veci. Pri poškodení alebo nadmernom znečistení Prenajatej veci, nezodpovedajúcemu bežnému používaniu, môže Prenajímateľ požadovať náhradu všetkých nákladov spojených s  istením resp. prípadnou opravou Prenajatej veci.

8.8 Za stratu dokladov a príslušenstva k Prenajatej veci je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi náhradu škody v plnom rozsahu, ako aj zmluvnú pokutu  vo výške 50 EUR, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu.

8.9 V prípade, ak Prenajímateľ po vrátení Prenajatej veci zistí zámenu súčiastok na Prenajatej veci, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi obstarávaciu cenu vymenenej súčiastky, ako aj zmluvnú pokutu vo výške trojnásobku obstarávacej ceny pôvodnej súčiastky.

9. Oznámenia

9.1 Akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti, daňové doklady a iná korešpondencia podľa Zmluvy, vrátane oznámenia o odstúpení od Zmluvy alebo výpovede Zmluvy (ďalej spoločne len „oznámenia‟), musia mať písomnú formu a musia byť doručené osobne, zaslané e-mailom, poštou alebo kuriérom s potvrdením o doručení. Oznámenia sa považujú za doručené okamihom doručenia (ak sú doručované osobne), po potvrdení prenosu po potvrdení prijatia emailovej správy (ak sú zasielané emailom), alebo okamihom potvrdenia dokladu o doručení (ak sú posielané poštou alebo kuriérom), pokiaľ nie je zmluvnými stranami dohodnuté inak.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek pochybností o doručení alebo v prípade nemožnosti doručenia oznámenia sa oznámenie bude považovať za doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie oznámenia u poštového prepravcu Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124. Zmluvné strany sa dohodli, že pri doručovaní Oznámení,  je zachovaná písomná forma aj v prípade, ak je oznámenie doručované prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Tieto VP vydáva Prenajímateľ s účinnosťou od 01.04.2021. Prenajímateľ má výhradné právo na aktualizáciu a úpravu týchto VP.

10.2 Tieto VP sú spolu s protokolmi neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito VP.